چرا كوير گردی در شب محبوب است

كوير گردی

شب گردی و كوير گردی هنگامی كه سخن از شب و شب گردی می شود حیف است كه از كویر و كویر گردی صحبت نشود. یكی از زیباترین دیدنی های شب بدون شك كویر است. كویر در شب غرق در سكوت است. آرامش محض! از طرفی دیگر آسمان كویر در شب آسمان دیگری است. انگار […]