ميدان نقش جهان اصفهان در شب

ميدان نقش جهان اصفهان

شب و میدان امام اصفهان یکی از معروف ترین جاذبه های توریستی اصفهان، ميدان نقش جهان اصفهان و یا میدان امام اصفهان می باشد. این میدان یکی از آثار تاریخی ملی است که در یونسکو به ثبت رسیده است و از خیلی جهات حائز اهمیت است. اولین نکته درباره آن وسعت بی نظیرش است که […]